ساعت: 22:11

تاریخ: 26 فروردین 1403

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری سده
leader

شهرداران

شهردار

قربانعلی اسداللهی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران