ساعت: 12:02

تاریخ: 8 خرداد 1403

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری سده
leader

اعضای شورای شهر

shora1

محمد شیرین سدهی

کارشناسی ارشد حسابداری

رئیس شورای اسلامی شهر سده

shora2

جواد پاکیزه سناجردی 

کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط ریست (HSE)

عضو شورا