ساعت: 12:17

تاریخ: 8 خرداد 1403

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری سده
leader

.

پنجشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۰
آغاز عملیات تعریض و اجرای خیابان ۲۰ متری رینگ غربی و شمالی شهر سده بطول ۸۰۰ متر آغاز گردید.
در اجرای این طرح بیش از ۱۳ هزار متر مربع معبر ایجاد و حدود ۷۰۰۰ متر مکعب حجم عملیات خاکی و ۱۷۵۰ متر جدول گذاری و کانال انجام خواهد شد.
همچنین جابجایی خط لوله ۲۰۰ میلیمتر به طول ۷۵۰ متر اجرا خواهد گردید.
با اجرای این طرح دسترسی ساکنین حاشیه ضلع غربی و شمالی شهر به خیابان اصلی و میدان ورودی شهر تسهیل شده و جمع آوری آب های سطحی و هدایت آن به خارج از شهر به شکل مطلوب انجام خواهد گردید که خطر آب گرفتگی ساکنین شهرک شهید همت به حداقل خواهد رسید.